Sarajevo, 20.11.2018. godine
Broj: 001-O-UO-1489/18

U skladu sa članom 34. stav 3. i 5. Statuta Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo
Upravni odbor Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo, na svojoj V redovnoj sjednici,
održanoj dana 20.11.2018. godine, donosi

ODLUKU
O imenovanju članova Komisije za ekonomska pitanja

Član 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Komisije za ekonomska pitanja (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Ova Komisija broji pet (5) članova.

Član 3.

Članovi Komisije su:

1. Agan Dolović – predsjednik Komisije;
2. Vedina Čordalija, član;
3. Zehra Kurtanović, član;
4. Lejla Prcić Šatara, član i
5. Melita Džihan, član.

Član 4.

Komisija za ekonomska pitanja:
– raspravlja o ekonomskoj problematici farmaceutske djelatnosti u odnosu sa državom,
osnivačima, dobavljačima, finansijerima, korisnicima farmaceutskih usluga i
u odnosu sa zaposlenim;
– predlaže oblike i načine rješavanja ekonomskih problema farmaceutske djelatnosti.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do donošenja nove odluke.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupajući na osnovu člana 34. stav 3. i 5. Statuta Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo
Upravni odbor Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo na svojoj V redovnoj sjednici, održanoj
dana 20.11.2018. godine, donosi Odluku o imenovanju članova Komisije za ekonomska pitanja.
Ova Komisija broji pet (5) članova čija su imena navedena u članu 3. ove Odluke i obavezuju se
na izvršavanje poslova iz člana 4. ove Odluke. Nadalje, u obavljanju povjerenih poslova,
Komisiji će, shodno utvrđenim djelatnostima odredbama Statuta Komore magistara farmacije
Kantona Sarajevo, svoju pomoć pružiti Predsjednik Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo
i Upravni Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo.
Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do donošenja nove Odluke.

Predsjednica Upravnog odbora
Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

Dr. sci. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec.