Sarajevo, 20.11.2018. godine

Broj: 001-O-UO-1488/18

U skladu sa članom 34. stav 3. i 5. Statuta Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo Upravni odbor Komore magistara

farmacije Kantona Sarajevo, na svojoj V redovnoj sjednici, održanoj dana 20.11.2018. godine, donosi

 

                                                                                                           ODLUKU 

                                o  imenovanju članova Komisije za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja

                                                                  Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

                                                                                                           

                                                                                                           Član 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Komisije za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja (u daljem tekstu: Komisija).

                                                                                                           Član 2.

Ova Komisija broji pet (5) članova.

                                                                                                           Član 3.

 Članovi Komisije su:

 1. Aleksandra Marjanović – predsjednica Komisije;
 2. Midhat Vehabović, član;
 3. Dženita Softić, član;
 4. Edina Dolović, član i
 5. Elvedina Ahmetović, član.

                                                                                                         Član 4.

 Komisija za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja prati, priprema i predlaže:

 • stručno usavršavanje kadrova u farmaceutskoj djelatnosti;
 • obavezno stručno usavršavanje;
 • pripravnički staž farmaceuta i farmaceutskih tehničara;
 • specijalizacije na području farmaceutske djelatnosti;
 • provjere znanja;
 • stručne ispite farmceutskih tehničara;
 • propise koji determinišu obrazovanje farmaceutskih kadrova.

                                                                                                        Član 5.

 Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do donošenja nove odluke.

 

                                                                                                               Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                                               Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

                                                                                                               Dr. sci. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec.

 

Dostavljeno:

 1. Članovima Komisije (5x);
 2. a/a.