Sarajevo, 20.11.2018. godine
Broj: 001-O-UO-1489/18

U skladu sa članom 34. stav 3. i 5. Statuta Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo Upravni odbor Komore

magistara farmacije Kantona Sarajevo, na svojoj V redovnoj sjednici, održanoj dana 20.11.2018. godine, donosi

                                                                                      ODLUKU

                                    o imenovanju članova Komisije za ekonomska pitanja

                                                                                           Član 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Komisije za ekonomska pitanja (u daljem tekstu: Komisija).

                                                                                           Član 2.

Ova Komisija broji pet (5) članova.

                                                                                           Član 3.

Članovi Komisije su:

1. Agan Dolović – predsjednik Komisije;
2. Vedina Čordalija, član;
3. Zehra Kurtanović, član;
4. Lejla Prcić Šatara, član i
5. Melita Džihan, član.

                                                                                           Član 4.

Komisija za ekonomska pitanja:
– raspravlja o ekonomskoj problematici farmaceutske djelatnosti u odnosu sa državom, osnivačima, dobavljačima,

finansijerima, korisnicima farmaceutskih usluga i u odnosu sa zaposlenim;

– predlaže oblike i načine rješavanja ekonomskih problema farmaceutske djelatnosti.

                                                                                           Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do donošenja nove odluke.

 

                                                                                                                  Predsjednica Upravnog odbora
                                                                                                                  Komore magistara farmacije Kantona Sarajevo

                                                                                                                   Dr. sci. Dženita Softić, prim. mr. ph. spec.

Dostavljeno:

1. Članovima Komisije (5x);
2. a/a.