SVRHA KOMORE

 

   Svrha i ciljevi Komore su:

 • očuvanje i zaštita interesa profesije magistara farmacije;
 • zadovoljenje stručnih i vlastitih potreba magistara farmacije;
 • osiguranje uvjeta za organizovan nastup magistara farmacije prema državnim organima, zavodima zdravstvenog osiguranja, udruženjima, zdravstvenim ustanovama, proizvođaćima i dobavljačima lijekova i medicinske opreme;
 • zaštita zdravlja građana.

 

 DJELATNOSTI KOMORE

 

U skladu sa člankom 222. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine BIH“, broj: 46/10, u daljem tekstu: Zakon), Komora vrši slijedeće poslove:

 • vodi registar svojih članova;
 • donosi Kodeks farmaceutske etike i deontologije, prati i nadzire njegovo provođenje, te poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihova kršenja;
 • daje mišljenje kantonalnom ministru o opravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse, te početka, proširenja, promjene i prestanka rada zdravstvenih ustanova s pozicije i očuvanja profesije koju zastupa;
 • certificira članove komore za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama, na temelju načina i uvjeta za upravljanje novim zdravstvenim tehnologijama koje utvrđuje federalna komora;
 • utvrđuje maksimalnu cijenu zdravstvenih usluga za privatnu praksu koja ne ostvaruje prihode putem zavoda osiguranja kantona i ovjerava cjenik zdravstvenih usluga privatne prakse;
 • daje mišljenje na cijene zdravstvenih usluga iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
 • zastupa interese svojih članova kod sklapanja ugovora sa zavodom zdravstvenoga osiguranja Federacije odnosno kantona i drugim osiguravajućim zavodima;
 • obezbjeđuje zaštitu građanima u ostvarivanju prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja im se pruža;
 • po službenoj dužnosti izdaju, obnavljaju i oduzimaju licence svojim članovima na osnovu zajedničkih kriterija nadležne federalne komore;
 • učestvuje pri utvrđivanju standarda i normativa zdravstvenih usluga;
 • daje stručna mišljenja kod pripreme propisa koji su od utjecaja na razvitak zdravstvene struke;
 • organizira dodatno usavršavanje za proširenje djelatnosti unutar struke s obzirom na nove dijagnostičko-terapijske metode;
 • propisuje način oglašavanja i način isticanja naziva privatne prakse, te utvrđuju slučajeve koji se ne smatraju reklamiranjem zdravstvenih usluga;
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom, Statutom i aktima Komore.

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
[email protected]

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)