ZAHTJEV ZA ISPIS IZ REGISTRA ČLANSTVA

 ČLANSTVO U KOMORI

 

   Članstvo u Komori je pravo i obaveza za sve magistre farmacije, državljane Bosne i Hercegovine sa teritorije Kantona Sarajevo, kao i za magistre farmacije-strane državljane, kojima je odobren rad na području Kantona Sarajevo saglasno pozitivnim zakonskim propisima, koji obavljaju poslove i zadatke svog stručnog zvanja na području Kantona Sarajevo, osnivače Komore (shodno osnivačkom aktu deponovanom kod nadležnog Suda u Sarajevu), potpisnike Odluke o pristupanju Komori.

   Isti prihvataju Kodeks farmaceutske etike i deontologije, Statut Komore, kao i druge normativne akte Komore.

   Magistru farmacije-stranom državljaninu, članstvo u Komori traje dok aktivno obavlja djelatnost i posjeduje potrebne dozvole za rad u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

   Članovi Komore imaju pravo:

 • da biraju i da budu birani u organe Komore;
 • na usluge koje Komora obavlja u okviru svoje djelatnosti;
 • na prisustvo i saradnju na organizovanim strukovnim susretima, seminarima, kongresima i drugim oblicima stručnog usavršavanja koje organizira Komora;
 • na interesno organiziranje u komisije i stručna udruženja;
 • druga prava koja proizilaze iz ovog Statuta, akata donijetih na osnovu Statuta, kao odluka i zaključaka organa Komore.

 

   Obaveze članova Komore su:

 • poštovanje i provođenje Kodeksa farmaceutske etike i deontologije, Statuta Komore, poštovanje i provođenje akata Komore, donijetih na osnovu Statuta, te odluka i zaključaka organa Komore;
 • uplata učlanjenja (pristupnina) i uredno plaćanje članarine na način i u skladu sa odlukom Skupštine Komore;
 • uredno dostavljanje svih podataka potrebnih za rad Komore, saglasno zaključcima nadležnih organa Komore;
 • da dostave informacije organima Komore, a koje ukazuju na nepravilnosti u radu članova Komore koje bitno utječu na farmaceutsku djelatnost;
 • odazivanje na pozive Komore i njenih organa, te odgovaranja na njihove upite;
 • permanentno edukovanje u cilju sticanja novih saznanja u farmaciji.

 

   Članstvo u Komori prestaje:

 • oduzimanjem odobrenja za samostalan rad – licence;
 • odlukom Suda Časti;
 • ispisom zbog promjene prebivališta odnosno zasnivanja radnog odnosa na području drugog Kantona Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske, ili u inozemstvu;
 • smrću člana Komore.

Profesionalnost i stručnost

naša su jača strana!!!

PRATITE NAS

PUTEM SOCIJALNIH MREŽA

KONTAKT INFO

Vilsonovo šetalište 10 – 2. sprat
71000 Sarajevo

+387 33 214 967
[email protected]

Žiro račun Komore (Sparkasse bank)
1990 4900 5710 5790

© Copyrights 2018. Dizajn i aranžman Nedim Tufekčić (METROdizajn)